Privacyverklaring

(Laatst bijgewerkt: 23 januari 2021)

Gedeon Richter Zwitserland (maatschappelijke zetel: 41A route de frontenex, 1207 Genève, Zwitserland; btw-nr.: 274.587.148; hierna “wij/we”, “ons” of “Onderneming”) verbindt zich ertoe de privacy van personen te beschermen. Deze privacyverklaring informeert u over de verwerking van persoonsgegevens die door ons verzameld worden bij gebruikers en bezoekers van onze website (hierna “Website”) en personen die zich via onze Website inschrijven op bepaalde diensten (hierna “Diensten”) van onze Website (hierna samen “Betrokkenen”). Betrokkenen jonger dan 16 jaar (hierna “Minderjarigen) komen niet in aanmerking om gebruik te maken van onze Diensten en we verZoeken Minderjarigen om geen persoonsgegevens naar de Onderneming te verzenden.

Lees deze Privacyverklaring samen met onze algemene Gebruiksvoorwaarden en de Cookieverklaring.

We kunnen de Privacyverklaring op ieder ogenblik herzien door deze mededeling bij te werken. Wij zullen dan, indien nodig, vragen of u akkoord gaat met de wijzigingen. Naast de vermelding ‘laatst bijgewerkt’ bovenaan deze Privacyverklaring kunt u nagaan wanneer deze Privacyverklaring het laatst werd herzien.

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

De verwerkingsverantwoordelijke is de Onderneming. Uw gegevens worden verwerkt door de Onderneming in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Verordening 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG”), die van toepassing zijn op deze Website.

WAT IS HET DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING?

Wij verwerken persoonsgegevens om u de Diensten te kunnen aanbieden waarom u verzoekt. De bij u als Betrokkene verzamelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden door onze werknemers, vertrouwelijk gehouden worden en door ons gebruikt worden voor rechtmatige en relevante doelstellingen en het verstrekken van onze Diensten aan u.

De doelstellingen van het verwerken van persoonsgegevens en dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens kunnen

 1. Verband houden met onze Diensten zoals
  • het uitvoeren van uw verZoeken die u via onze Website indient, reageren op uw vragen of verZoeken;
  • publicatie van vacatures op onze Website en beheer van sollicitaties;
  • verstrekken van een communicatiekanaal voor de melding om ons bijwerkingen te melden met het oog op geneesmiddelenbewaking;
 2. dienen voor identificatie van Betrokkenen die onze Diensten gebruiken;
 3. dienen voor het aanmaken, in stand houden en beheren van uw abonneeprofiel;
 4. dienen voor het volgen van de status van uw aanvraag of verzoek;
 5. dienen om u gepersonaliseerde communicatie te versturen;
 6. dienen om u administratieve kennisgevingen of mededelingen te versturen die van toepassing zijn op uw gebruik van onze Diensten;
 7. dienen om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen;
 8. dienen voor de bescherming tegen en preventie van fraude, misbruik, en de bescherming van communicatie op onze Website;
 9. dienen om u klantenondersteuning te bieden; of
 10. dienen voor het afhandelen van klachten en het afdwingen van de naleving van onze algemene Gebruiksvoorwaarden, onze Privacyverklaring en Cookieverklaring.

Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor doelstellingen die vroeger van tijd tot tijd aan u werden meegedeeld, voor zover dergelijke doelstellingen rechtstreeks verband houden en verenigbaar zijn met de in deze Privacyverklaring en Cookieverklaring vermelde doelstellingen.

WAT IS DE RECHTSGRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERWERKING?

Tenzij in deze Privacyverklaring anders aan u vermeld, is de verwerking van uw persoonsgegevens vrijwillig en gebaseerd op uw vrijwillig gegeven toestemming. U hebt op ieder ogenblik het recht om uw toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voor de intrekking werd gegeven. Het niet-verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens kan ertoe leiden dat wij onze Diensten niet kunnen verstrekken. Indien onze communicatie de vorm heeft van direct marketing (waaronder nieuwsbrieven), dan zullen wij afzonderlijk uw toestemming vragen voor dergelijke communicatie.

Wat betreft de melding van bijwerkingen is de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens onze wettelijke verplichting om de Europese en nationale wetgeving inzake geneesmiddelenbewaking na te leven.

Indien u een contract met ons afsluit of u abonneert op onze Diensten, zullen we uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met artikel 6.1 (b) van de AVG, voor zover de verwerking nodig is teneinde de Diensten te verstrekken waarom u verzoekt of teneinde op uw verzoek acties te ondernemen voordat u met ons een contract afsluit.

De persoonsgegevens zullen ook worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen als verwerkingsverantwoordelijke te verdedigen (bijv. voor de bescherming tegen en het voorkomen van fraude, het beheren van onze zakenrelaties, het verstrekken van informatie over onze producten, het afhandelen van klachten en het afdwingen van onze algemene gebruiksvoorwaarden).

WELKE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WE VERZAMELEN?

In de loop van onze activiteiten en voor de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van Betrokkenen verwerken (verzamelen):

 • Naam (familienaam en voornaam). Deze informatie stelt ons in staat u te identificeren. Indien u toestemming geeft voor mededelingen via nieuwsbrieven, dan zullen wij uw naam en e-mailadres moeten bewaren.
 • Taalvoorkeuren. Deze informatie stelt ons in staat mededelingen naar u te sturen in talen die u begrijpt.
 • E-mailadres. Deze informatie stelt ons in staat u te identificeren en mededelingen naar u te sturen, waaronder directmarketingboodschappen (indien u ermee instemt om dergelijke mededelingen te ontvangen). Wij gebruiken uw e-mail eveneens om uw feedTerug te vragen over de kwaliteit van onze Diensten of om u klantenondersteuning te bieden.
 • Wachtwoord. Wij gebruiken deze informatie voor authenticatiedoeleinden.
 • Accountgegevens. Bij het inschrijven of uitschrijven voor onze Website verzamelen en bewaren wij het IP-adres van de abonnee en de datum en het tijdstip van bevestiging in diens abonneeprofiel. Wij verwerken deze gegevens om onze Website en de account van de abonnees veilig te houden en valse aanmeldingen te voorkomen.
 • Informatie over bijwerkingen. Wij hebben deze informatie nodig om de bijwerkingen te verwerken en te onderZoeken en ze mee te delen aan de toezichthouder. Uw melding moet de volgende informatie bevatten: de naam van de meldende persoon, uw telefoonnummer en e-mailadres, uw beroep, patiëntinformatie, initialen van de patiënt, geboortedatum van de patiënt, leeftijd van de patiënt, geslacht van de patiënt, beschrijving van de bijwerking waaronder de symptomen, ongewenste aandoeningen, de medische geschiedenis van de patiënt, andere ziekten met vrije tekst, waargenomen ongewenste effecten zoals overlijden, onmiddellijke bedreiging van het leven, noodzakelijke behandeling, blijvende of aanzienlijke verslechtering van de gezondheid of functieverlies, ontwikkelings- of geboorteafwijkingen, informatie over geneesmiddelen, begin- en einddatum van medicatie, genomen geneesmiddelen.
 • Berichtinformatie. Wij bewaren onze communicatie met u, waaronder alle klachten die u indient en alle informatie over leesbevestigingen teneinde u klantenondersteuning te bieden en de klachten te kunnen afhandelen.
 • Algemene gebruiksgegevens. Informatie die ons informeert over hoe u onze Diensten gebruikt wanneer u onze Website gebruikt, waaronder zoekgedrag en voorkeuren, een registratie van uw zoekopdrachten op onze Website en van uw surfactiviteit (waaronder: IP-adres, tijdstip van het bezoek, apparaat en software van de gebruiker, eerste bezoek of herhaald bezoek, informatie over verkeersbronnen). Wij gebruiken deze informatie om onze Diensten aan u te verbeteren en om verbeterpunten in verband met de kwaliteit van onze Diensten in kaart te brengen. 

Onze Diensten hebben niet tot doel andere gevoelige persoonsgegevens van betrokkenen te verzamelen dan informatie over bijwerkingen (gezondheidsgegevens) ten behoeve van geneesmiddelenbewaking.

GEBRUIKEN WE COOKIES?

Onze Website kan cookies gebruiken om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze Website surft en ook om onze Website te verbeteren.

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat wij, indien u daarmee akkoord gaat, opslaan op uw browser of de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die overgedragen wordt naar de harde schijf van uw computer.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze Website, kunt u hier onze afzonderlijke Cookieverklaring lezen.

WAAR WORDT DE INFORMATIE OPGESLAGEN EN WIE ZAL DE INFORMATIE ZIEN?

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de bevoegde personen en afdelingen binnen de Onderneming die deze gegevens absoluut nodig hebben voor de uitvoering van hun activiteiten. Wij zullen uw persoonsgegevens niet meedelen aan derden, externe instanties of organisaties, behalve zoals hieronder uiteengezet, of tenzij u instemt met de gegevensoverdracht of de overdracht van gegevens wettelijk vereist of toegestaan is.

HOELANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelstellingen te verwezenlijken waarvoor dergelijke persoonsgegevens verwerkt (verzameld) werden, tenzij wij krachtens een toepasselijke wetgeving persoonsgegevens langer dienen te verwerken.

Wij zullen persoonsgegevens verwijderen en wissen indien:

 1. u uw toestemming intrekt waarop de verwerking van de gegevens gebaseerd is en er geen andere wettelijke grond is voor de verwerking;
 2. u bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens en er geen zwaarwegende legitieme redenen zijn om de gegevens te verwerken, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens voor directmarketingdoeleinden;
 3. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt werden;
 4. de persoonsgegevens gewist werden om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Onderneming is onderworpen.

De persoonsgegevens worden niet verwijderd indien de verwerking nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die bepaalt dat de gegevens door de Onderneming verwerkt dienen te worden of voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang of bij de uitvoering van openbaar gezag dat bij de Onderneming berust (indien van toepassing); voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor doeleinden van wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden; of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte van de Onderneming.

In geval van registraties of inschrijvingen door zorgverleners op onze Website die niet bevestigd werden, bewaren wij de persoonsgegevens voor een periode van vijftien (15) dagen. In geval van voltooide registraties of inschrijvingen bewaren wij uw persoonsgegevens en behouden wij uw account tot u uw instemming om gegevens te verwerken intrekt of u ons vraagt om uw persoonsgegevens te verwijderen of u zich afmeldt voor onze nieuwsbrieven of andere directmarketingcommunicatie.

Niet-succesvolle sollicitatiegegevens worden bewaard gedurende een periode van zes (6) maanden vanaf de inzending van uw sollicitatie, tenzij uw ermee instemt dat wij uw persoonsgegevens bewaren voor toekomstige sollicitaties. Succesvolle sollicitatiegegevens worden bewaard tot uw werknemersrelatie geteld vanaf de inzending van uw sollicitatie.

WELKE INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN VINDEN ER PLAATS?

Wij dragen uw persoonsgegevens niet over aan een land of gebied buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij we u anders informeren in deze Privacyverklaring of in een andere communicatie van ons.

HOE ZORGEN WIJ VOOR GEGEVENSINTEGRITEIT?

Alle haalbare en redelijke acties worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de door ons bewaarde persoonsgegevens nauwkeurig zijn. Het is belangrijk dat u uw persoonsgegevens up-to-date houdt en ons informeert over eventuele wijzigingen in dergelijke persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

HOE BESCHERMEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen alle nodige acties ondernemen om de persoonsgegevens te beveiligen en om het ongeoorloofd of onbedoeld raadplegen, verzamelen, openbaar maken, kopiëren, wijzigen, verwijderen of wissen alsook ieder ander ongeoorloofd gebruik van de gegevens te voorkomen. Merk evenwel op dat de elektronische overdracht van informatie niet volledig veilig kan zijn. Wij maken gebruik van Secure Sockets Layer (“SSL”) en wachtwoordencryptie om de door ons verwerkte informatie te beschermen. Merk op dat het uw plicht is om wachtwoordinformatie veilig te bewaren en deze gegevens niet te delen met derden.

Alle informatie die wij ontvangen over mogelijke bijwerkingen die te maken hebben met onze producten, zal uitsluitend toegankelijk zijn voor een beperkt aantal medewerkers die toegang tot dergelijke gegevens moeten hebben om hun werknemerstaken met dergelijke gegevens uit te voeren, en de gegevens worden beschermd door gepaste technische en organisatorische maatregelen.

WAT ZIJN UW RECHTEN EN VERHAALMOGELIJKHEDEN?

U heeft het recht om onvolledige, onjuiste, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of bijwerken, markeren of blokkeren. Indien u van mening bent dat bepaalde persoonsgegevens die wij over u bezitten onvolledig, onjuist of verouderd zijn, dan kan u contact met ons opnemen en dan zullen wij binnen vijfentwintig (25) dagen de nodige correcties aanbrengen. Alle haalbare en redelijke acties worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de door ons bewaarde persoonsgegevens nauwkeurig zijn. Wij zullen persoonsgegevens markeren indien u de juistheid of actuele status ervan betwist en indien dergelijke claim niet onomstotelijk kan worden gecontroleerd. U kunt vragen om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen, maar het is mogelijk dat wij bij wet verplicht zijn dergelijke informatie te bewaren en ze niet mogen verwijderen (of dat wij deze informatie gedurende een bepaalde periode moeten blokkeren of markeren, in welk geval wij het verzoek om verwijdering pas zullen inwilligen nadat dergelijke vereisten zijn vervuld).

U heeft het recht te worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens over u verwerkt worden. Wij zullen zo snel mogelijk voldoen aan een dergelijk verzoek om raadpleging van persoonsgegevens, maar uiterlijk binnen vijfentwintig (25) dagen na ontvangst van uw verzoek. Wij kunnen vragen om ons aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te bevestigen. U heeft eveneens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien verwerking of overdracht van persoonsgegevens uitsluitend noodzakelijk is voor de uitvoering van een contractuele verplichting, noodzakelijk voor het uitvoeren van een gerechtvaardigd belang van ons, een gegevensontvanger of een andere derde persoon (behalve als de gegevensverwerking verplicht is); en ook indien wettelijk toegestaan. Een dergelijk bezwaar zal door ons binnen vijftien (15) dagen na indiening van het bezwaar worden onderzocht. Indien u niet akkoord gaat met onze beslissing betreffende een bezwaar, heeft u het recht om binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de beslissing om het bezwaar af te wijzen een gerechtelijke procedure te starten.

Indien u van mening bent dat uw rechten op het vlak van privacy en gegevensbescherming zijn geschonden, dan kunt u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) of de Luxemburgse Commission nationale pour la protection des données (https://cnpd.public.lu/fr.html)

De Website kan links naar sites van derden bevatten. Wij hebben geen controle over dergelijke sites waarnaar links geplaatst werden en hebben een eigen privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van dergelijke websites waarnaar een link werd geplaatst.

RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, WAARONDER DIRECT MARKETING

In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegvens gebruiken om u informatie te verstrekken over onze productie en branche, of om u uit te nodigen voor evenementen. U heeft op elk ogenblik het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking voor direct marketing, of om bezwaar te maken tegen verwerking om redenen die te maken hebben met uw bepaalde situatie door een e-mail te sturen of u kunt zich afmelden voor het ontvangen van verdere nieuwsbrieven door gebruik te maken van de link die in iedere nieuwsbrief wordt geplaatst.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE PRIVACYVERKLARING?

Voor meer informatie over vragen en verZoeken van Betrokkenen in verband met privacy- en gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de daarvoor bestemde kanalen van de Onderneming (e-mail: privacy.benelux@gedeonrichter.eu)